CSIO Shop

Com comprar

Com comprar

Modalitats de comanda i preu

Tots els clients tenen la possibilitat de realitzar les seves comandes des de la pàgina d’Internet: www.tarragona2018shop.com.

Cada client es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit i que aquestes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de Tarragona2018shop.

En pressionar el botó “Pagar” durant el procés de compra, el membre declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat de les presents condicions generals de venda.

Les dades registrades per Tarragona2018shop constitueixen la prova de les transaccions fetes entre Tarragona2018shop i els membres de la seva Comunitat Privada. Tarragona2018shop confirmarà la comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic.

La informació contractual es presenta en llengua espanyola i serà confirmada com a molt tard en el moment del lliurament.

En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos, però no inclouen les despeses de transport.

La compra mínima és de 4 € (sense considerar despeses d’enviament o altres despeses).

Tarragona2018shop es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte), llevat d’alguna errada tipogràfica manifesta .

Els productes romanen en propietat del proveïdor fins al moment que s’hagi produït el pagament complet del preu.

Tarragona2018shop es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol membre amb el qual tingui un litigi.

Disponibilitat

Tarragona2018shop farà tot el possible per complaure tots els seus clients en la demanda dels productes.

En cas de no disponibilitat del producte després d’haver-se realitzat la comanda el client serà informat per correu electrònic de l’anul·lació del mateix producte.

Arran d’aquesta demanda, la rapidesa del retorn al compte bancari del client dependrà del tipus de targeta bancària i de les condicions de cada entitat bancària. Aquests terminis de nou es precisen en la clàusula “Lliurament”.

Pagament

  • Pagament amb targeta:

El Reglament de les compres s’efectua per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa i MasterCard. El preu de compra es carregarà al compte bancari del client, en el termini de 4 dies a comptar des del dia de la comanda i aquesta es donarà en efectiu després de la confirmació del seu acord dels centres de pagament bancari.
En el cas que la TPV (Terminal Punt de Venda) informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant en línia el client d’aquesta anul·lació.

  • Transferència bancària.

Aquesta modalitat de pagament no tindrà cap cost per al client
L’import de les devolucions es carregaran en el compte que indiqui el client
Per realitzar el pagament d’una factura ha de constar:
Número de factura.
Nom de la persona que l’ingressa.
Ha d’anar dirigit a EXPOLICENCIAS al número de compte proporcionat per l’empresa.
Cal enviar el comprovant d’ingrés al correu:  i el comprovant d’ingrés.

  • Paypal

En aquesta modalitat el pagament es carrega segons hagi contractat el client amb paypal, de la mateixa manera les devolucions on l’empresa hagi d’abonar algun import es realitzaran per la mateixa via.
Aquesta modalitat no té cap cost per al client.

Seguretat

Per a la seva seguretat Tarragona2018shop ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel • la de pagaments.

Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socker Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies al qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.

Només el banc i PayPal tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Tarragona2018shop no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament.

Lliurament

El proveïdor enviarà els productes al magatzem de distribució, des d’on sortiran els productes la destinació final serà l’adreça que el comprador estableixi. Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic.

Les despeses de transport aniran a càrrec del comprador.

La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible a Tarragona2018shop, una vegada que es confirmi el pagament, que podrà visualitzar-se mitjançant el vincle: “La meva comanda”, a partir de l’emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou les despeses de lliurament i l’IVA.

Tarragona2018shop demanarà als seus clients que triïn el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se’ls lliuri el producte. El termini de lliurament oscil·la entre 24 i 72 hores de dies hàbils.

Tarragona2018shop informarà el client de la sortida de la comanda del magatzem de distribució, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client per part del transportista, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista. Correspon al destinatari comprovar la comanda en el moment del lliurament i fer llavors totes les reserves i reclamacions que apareguessin justificades, fins i tot té la possibilitat de rebutjar el paquet, si aquest hagués estat obert o si té indicis manifestos de deteriorament.

Les reserves i reclamacions han d’anar dirigides a Tarragona2018shop per correu electrònic a l’adreça que es trobarà, a la pàgina de Tarragona2018shop.

Devolució

Tots els productes venuts podran ser retornats durant 7 dies comptats des de la data d’entrega, d’acord amb les disposicions de la Llei de Comerç Minorista espanyola.

Prèviament, el client haurà d’indicar la seva intenció per correu electrònic. Tarragona2018shop contestarà per mitjà d’un altre correu electrònic especificant les instruccions precises per a la devolució del producte.

Les despeses de devolució aniran a càrrec del client.

El reemborsament en el compte del client com a conseqüència d’aquesta devolució, s’efectuarà en el termini de 7 dies des de la recepció de les mercaderies per Tarragona2018shop.

La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser manifestament utilitzats.

Els productes imperativament s’han de retornar correctament protegits, en el seu embalatge d’origen, en un perfecte estat (no danyats o embrutats pel client) amb tots els accessoris, instruccions i documentació. Seran enviats al lloc especificat per Tarragona2018shop amb instruccions precises per a la devolució del producte enviades mitjançant correu electrònic.

En el cas que la devolució no fos acceptada pel proveïdor, per entendre que el producte, la devolució del qual pretén, hagués estat utilitzat, aquests productes romandran en el magatzem de distribució per ser recollits pel client, per un període no superior a trenta dies des de la seva devolució.

No podran tampoc retornar els paquets en els quals no consti cap element adjunt que permeti identificar el remitent (núm de comanda, nom, adreça, …).

Les despeses i riscos vinculats a la devolució del producte seran a càrrec del remitent, que haurà d’enviar de forma segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació.

A través de Tarragona2018shop es poden realitzar devolucions dels productes comprats per l’import d’aquests productes. Un cop rebut / s el / els productes retornats, Tarragona2018shop verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a l’abonament de l’import pagat menys les despeses d’enviament, independentment de l’import del producte retornat.

Cada persona que torni el seu producte rebrà un correu electrònic informant de l’import del seu reemborsament.

Garantia

Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D’acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant d’ell de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i usuari té el dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

Responsabilitat, litigis i legislació aplicable

Tarragona2018shop no podria considerar-se com a responsable de l’incompliment del contracte formalitzat en cas de ruptura d’existències o no disponibilitat del producte, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i / o comunicacions, inundació o incendi. En cas de litigi, el membre s’adreçarà per prioritat a Tarragona2018shop per obtenir una solució amistosa.

Els tribunals de Madrid són els únics competents. S’interpretaran les presents condicions generals de venda en llengua espanyola i es realitzaran d’acord amb el dret espanyol. Tot desacord que pogués néixer amb motiu de la seva validesa, la seva interpretació o la seva execució es presentarà als Tribunals de Madrid, als quals es fa expressament atribució exclusiva de competència.

Modificació de les condicions generals de venda

Tarragona2018shop es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense avís previ, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d ‘aquest avís com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis han de ser acceptats per l’Usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina Tarragona2018shop.

Els membres de la “Comunitat Privada de Tarragona2018shop” que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrarà en vigor, hauran de deixar d’utilitzar els serveis Tarragona2018shop. En el supòsit que algun dels termes de les condicions generals fos il·legal o inoposable, serà nul·la de ple dret i s’aplicaria d’acord amb les parts i si no el que s’exposa en el Codi Civil Espanyol.